OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.Úvodní ustanovení

 

1.1 Obchodní společnost MJH sro, K.Šmidkeho 1445/2 14, 96001 Zvolen IČO: 46475 532, DIČ: 2023437075, DIČ DPH: SK2023437075 podľa §7a (dále přiměřeně jen "prodávající" nebo "MJH sro") je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Banská Bystrica , oddíl: sro, vložka: 21669 / S Společnost MJH, sro provozuje porovnání web portál / web shop na stránce www.cechsport.cz (dále přiměřeně i "nákupní portál"). Prostřednictvím tohoto portálu má třetí osoba (dále "kupující") možnost prohlížet si zboží na stránce nákupního portálu. Současně za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále "VOP") a za předpokladu akceptace objednávky / návrhu kupní smlouvy prodávajícím má tato osoba jako kupující možnost zakoupit ním vybrané zboží.

 

1.2 Adresa elektronické pošty prodávajícího obchod@cechsport.cz. Telefonní číslo prodávajícího +420 722 663 434. Operační hodiny call centra a reklamačního střediska prodávajícího: běžné pracovní dny pondělí až pátek od 09.00 -17.00 hod. mimo dní pracovního klidu a svátků. Tyto údaje mohou být kdykoli upravit, nebo aktualizované na www.cechsport.cz

 

1.3 Tyto VOP upravují právní vztahy mezi společností MJH, s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím, který v souladu a postupem podle VOP projeví zájem o koupi zboží na internetových stránkách www.cechsport.cz Tyto právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vznikající při koupi, dodávce zboží a reklamacích vad zboží se v závislosti na jejich obsahu a účastníků koupě přiměřeně řídí ustanoveními příslušných právních předpisů Slovenskéj republiky, zejména občanského zákoníku SR a Obchodního zákoníku SR. Tyto VOP upravují i ​​povinnosti stran do okamžiku uzavření kupní smlouvy na základě registrace osoby kupujícího. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí i reklamačním řádem pro internetový obchod www.cechsport.cz (dále jen "Reklamační řád") uvedeným v bodě 5. VOP.

 

1.4 Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží prezentovaného na www.cechsport.cz, uzavřená podle článku 2. a násl. VOP.

 

1.5 Ustanovení VOP a zákona upravující práva spotřebitele se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel podle zákona č. 250/2007 CFU nebo který nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby. Této osobě nepřísluší práva spotřebitele podle platných právních předpisů. Odpovědnost za vady zboží a vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitel se v tomto případě řídí ustanoveními Obchodního zákoníku Slovenskéj republiky.

 

1.6 Údaje prezentovaného zboží na nákupním portálu (zejména dostupnost, cena, velikost, zásoby) nejsou aktualizovány prodávajícím online v každém okamžiku. Tyto údaje ohledně zboží nemusí být na nákupním portále vždy správné a úplné ve srovnání se skutečným stavem. Údaj "dostupnost" zobrazen při položce zboží na nákupním portálu nelze interpretovat jako lhůtu pro dodání zboží prodávajícím. Uvedená dostupnost zboží je pouze orientační, nezávazný odhad času, který se předpokládá pro vyprodání dostupných skladových zásob prodávajícího. Zboží nelze předem ukázat kupujícímu, není možné vždy provést přijetí a akceptaci objednávek a provést jeho dodání, hoc prostřednictvím třetí osoby. Zboží prodávané přes nákupní portál je vždy limitován aktuálními skladovými zásobami prodávajícího a objednávání a / nebo dodávání zboží po jeho vyprodání není možné, ani prostřednictvím jiné osoby. V některých případech prodávající nebude schopen dodat výrobky nebo rovnocenné výrobky nebo zařídit, aby dodávku uskutečnil jiného prodávajícího za tuto cenu, v době a v množství, které jsou rozumné vzhledem k výrobek, rozsah reklamy výrobku a cenu, zvláště pokud nastal mimořádný případ podle čl. 2.15 VOP. Na každou takovou mimořádnou skutečnost nemožnosti dodání zboží bude vždy kupující informován vhodným způsobem a v případě uzavřené smlouvy má každá ze stran právo od smlouvy odstoupit.

 

 

2. Objednávání zboží / kupní smlouva / úkony pro uzavření smlouvy

 

2.1. Koupě zboží se realizuje formou vystavení a odeslání objednávky kupujícím v nákupním portálu prodávajícího s tím, že objednávka kupujícího musí být odsouhlasena (akceptována) prodávajícím v souladu s VOP, jinak smluvní vztah nevznikne. Pokud je objednávka akceptována prodávajícím postupem podle VOP, prodávající dodá objednané zboží v dodací lhůtě dle čl. 4.1 VOP. Před odesláním objednávky kupujícím jsou na nákupním portálu a ve VOP kupujícímu oznamovány a poskytované informace podle zvláštních předpisů, zejména podle § 3 zákona č. 102/2014 CFU Kupující projevuje souhlas s těmito podmínkami odkliknutím příslušného políčka před odesláním objednávky na portálu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že s podáním objednávky a součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu objednaného zboží.

 

2.2. Pro možnost aktivního nakupování na nákupním portálu, případně pro účast na reklamních a soutěžních aktivitách prodávajícího je nezbytné, aby se kupující zaregistroval na www.cechsport.cz v registrační části portálu. Registraci kupujícího je možné provést před výběrem zboží nebo v procesu jeho výběru. Osoba vyplňující registrační formulář je povinna vyplnit údaje podle požadovaných polí registračního formuláře. Vyplněním registračního formuláře současně kupující uděluje souhlas se zpracováním svých osobních a dalších údajů v souladu s čl. 7. a násl. VOP a s podmínkami podle VOP. Tyto údaje je kupující povinen v případě jejich změny bezodkladně aktualizovat na portálu při zasílání objednávky, jelikož jejich správnost, pravdivost a aktuálnost má vliv na dodání zboží kupujícímu. Povinná pole registračního formuláře jsou označeny znakem "*". Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Nesplnění uvedených povinnosti kupujícím je vykládáno v neprospěch kupujícího. Úspěšný proces registrace je ukončen přidělením přístupového jména a hesla, zvláštní e-mail není posílán. Kupující je povinen uschovat přístupové jméno a heslo generované v registračním procesu na bezpečném místě a chránit tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.

 

2.3. Kupující si zboží prohlíží a vybírá podle zbožových kategorií uvedených v levém výrobkovém menu resp. kliknutím na zobrazený zboží. U zboží si kupující vybere údaje podle zveřejněných objednacích informací a kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku" zboží přidá do své objednávky. V případě, že proces výběru zboží kupující ukončil, klikne na tlačítko "Koupit obsah košíku". Jinak je oprávněn vrátit se k procesu výběru zboží kliknutím na "Pokračovat v nákupu".

 

2.4. Proces tvorby vystavení objednávky kupujícího skládá ze 4 kroků: a) výběr zboží a kliknutí na tlačítko "Koupit obsah košíku" b) výběru způsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) potvrzení objednávky, d) odeslání objednávky.

 

2.5. V každém z těchto kroků postupuje kupující podle navigačních instrukcí a každý z těchto kroků je zpravidla ukončen kliknutím na "Potvrzuji". Kupující je povinen uvést úplné, pravdivé a správné údaje nezbytné pro správné doručení zboží. Kupující je povinen odkontrolovat správnost vybraných dat a údajů v procesu objednávání zboží před jejich definitivním odesláním prodávajícímu.

 

2.6. Výslovně se vylučuje aplikace jakýchkoliv jiných podmínek kupujícího uvedených v objednávce, jiném dokumentu, správě nebo v e-mailu kupujícího, které by byly v rozporu s těmito VOP.

 

2.7. Objednávka kupujícího se považuje za odeslanou, pokud bude doručena prodávajícímu a pokud bude obsahovat všechny požadované údaje - název objednávaného zboží, jeho množství, cenu, dodací, fakturační adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujícího.

 

2.8. Před zasláním objednávky prodávajícímu je od kupujícího vždy vyžadováno, aby kupující odklikneme a potvrdil, že se seznámil a souhlasí s platnými VOP prodávajícího, považujíce je za součást smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Proces vystavení a zaslání objednávky kupujícím není možné završit bez provedení tohoto úkonu. Každé objednávce je přiděleno evidenční číslo. Při komunikaci s prodávajícím a při úhradě uvádí kupující i číslo objednávky.

 

2.9. Kupující posílá prodávajícímu objednávku přes nákupní portál. Tato objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy za smluvních podmínek podle těchto VOP. Objednávka je určena pro prodávajícího na přijetí prodávajícím ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení prodávajícímu. Odesláním objednávky prodávajícímu přes nákupní portál projevuje kupující vůli být vázán svou objednávkou během uvedené lhůty, koupit a převzít jím vybrané zboží za kupní cenu, a to v souladu s podmínkami VOP, a to za předpokladu jejího akceptace prodávajícím. Po obdržení objednávky prodávající elektronicky neprodleně potvrdí objednávku kupujícího, tj informuje kupujícího o obdržení a zařazení objednávky kupujícího v systému prodávajícího. Elektronické potvrzení objednávky není akceptací / přijetím objednávky prodávajícím podle čl. 2 VOP a nezakládá vznik dílčí kupní smlouvy.

 

2.10. Na základě dohody stran av souladu s VOP je kupní smlouva mezi stranami uzavřena pokud prodávající objednávku kupujícího potvrdí a současně ke zvláštním e-mailem nebo zprávou adresovanou kupujícímu ji v uvedené lhůtě 15 dnů od doručení objednávky akceptuje (tj projeví souhlas s objednávkou) postupem podle těchto VOP. Prodávající provede akceptaci objednávky kupujícího zasláním e-mailu nebo zprávy kupujícímu. V akceptačním e-mailu prodávajícího bude uvedena skutečnost akceptace objednávky kupujícího, případně i skutečnost expedice zboží (pro VOP dále přiměřeně "akceptace objednávky"). Akceptací objednávky je mezi stranami uzavřena kupní smlouva. Prodávající je na základě dohody stran a těchto VOP povinen akceptovanou objednávku splnit ve lhůtě dle čl. 4.1 VOP. V tomto e-mailu o akceptace objednávky jsou současně kupujícímu zasílány zákonem vyžadované informace pro spotřebitele, Poučení spotřebitele o uplatnění práva na odstoupení o smlouvy (PDF), formulář Odstoupení od smlouvy (PDF), případně link v e-mailu na tyto informace a dokumenty . Aktivací tohoto linku v e-mailu se tyto informace a dokumenty kupujícímu zobrazí a kupující má právo si je i uložit.

 

2.11. Objednávku může kupující odvolat e-mailem doručeným prodávajícímu, pokud toto odvolání dojde prodávajícímu spíše než prodávající provede akceptaci objednávky postupem podle VOP. Marným uplynutím lhůty pro přijetí objednávky (akceptaci objednávky) prodávajícím bez její akceptace se objednávka automaticky zruší. Objednávka se zrušuje iv jiných případech podle VOP.

 

2.12. Změna v objednávce / podmínkách: pokud prodávající nebude schopen odsouhlasit - akceptovat objednávku kupujícího v plném rozsahu (např. 1 z 4 položek nebude dostupná) nebo pokud navrhne její změnu nebo změnu podmínek dodání z jiných důvodů, kupující bude o této skutečnosti informován e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Současně bude požádán o vyjádření souhlasu resp. nesouhlasu se změnou. Kupující je povinen vyjádřit souhlas, resp. nesouhlas ve lhůtě 2 dnů ode dne oznámení navrhované změny. Po tuto dobu budou dostupné položky z objednávky kupujícího rezervováno pro kupujícího. Až akceptací (odsouhlasením) prodávajícím navrhované změny v objednávce ze strany kupujícího vznikne mezi stranami smluvní vztah. V případě, že kupující neodsouhlasí změnu v uvedené lhůtě uvedeným způsobem, objednávka kupujícího se marným uplynutím uvedené lhůty považuje za zrušenou v celém rozsahu a návrh prodávajícího na změnu za neakceptován kupujícím.

 

2.13. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena akceptací objednávky kupujícího prodávajícím nebo akceptací změny objednávky navržené prodávajícím a provedené kupujícím. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a plnit povinnosti podle VOP. Kupujícímu vznikne z uzavřené smlouvy povinnost předmět koupě převzít, zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu plnění a plnit povinnosti podle smlouvy a VOP. Prodávající splní akceptovanou objednávku ve lhůtě dle čl. 4.1 VOP.

 

2.14. Ve zvláštních případech a před odesláním akceptace si prodávající vyhrazuje právo vyžádat si od kupujícího dodání dalších potřebných podkladů, údajů, případně provést ověření správnosti osobních údajů, e-mailové adresy nebo telefonního čísla kupujícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky kupujícího požádat kupujícího o dodatečnou autorizaci objednávky nebo totožnosti kupujícího vhodným způsobem, jako například v písemné formě, e-mailem, sms nebo telefonicky. Pokud kupující neprovede dodatečnou autorizaci prodávajícím požadovaným způsobem a ve prodávajícím požadované lhůtě, marným uplynutím této lhůty se objednávka (před jejím akceptací) nebo kupní smlouva (po akceptaci) zrušuje od začátku.

 

2.15. Pokud prodávající před nebo po uzavření smlouvy zjistí tiskovou, systémovou, lidskou, dodavatelskou nebo jinou chybu ohledně zboží, jeho ceny, dostupnosti, množství nebo možností jeho dodání, jakož i v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud není schopen dodat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě nebo v ceně uvedené v internetovém obchodě nebo z důvodů vyšší moci, o této skutečnosti bude informovat kupujícího. Prodávající i kupující je v kterémkoli z těchto mimořádných případů oprávněn před uzavřením smlouvy svou objednávku odvolat / zrušit (kupující), resp. ji odmítnout (prodávající). Pokud nastane taková mimořádná okolnost po uzavření smlouvy, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy do okamžiku dodání zboží kupujícímu. Kupující je také v uvedeném případě výskytu této mimořádné navrhovanému okolnosti oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v souladu s VOP a právními předpisy. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, tato mu bude vrácena v souladu s právními předpisy a VOP. Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy a / nebo nevydat zboží kupujícímu iv případě pokud zjistí, že mu v komunikaci byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje ohledně kupujícího, osoby přebírající zboží nebo pokud hrozí, že v důsledku chování osoby, s kterou prodávající komunikoval může dojít ke vzniku škody na straně prodávajícího (např. podvodné jednání).

 

2.16. Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v období od uzavření smlouvy až do doručení zboží. Možnosti odstoupení kupujícího po převzetí zboží jsou uvedeny ve VOP a v právních předpisech. Přílohou VOP je i Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, jakož i Vzorový formulář pro spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Tyto dokumenty si kupující může stáhnout z následující adresy / linku. Prodávající tímto při uzavření smlouvy poskytuje spotřebiteli Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy při dodání zboží.

 

2.17. Kupující ani prodávající není oprávněn postoupit pohledávku ze vzájemných vztahů na třetí osobu.

 

2.18. Před odesláním objednávky je kupující oprávněn za účelem uzavření smlouvy, potvrzení nebo opravy technických chyb provést úkony a použít technické prostředky popsané v čl. 2. a 3. těchto VOP.

 

3. Kupní cena a platební podmínky

 

3.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu a cenu přepravy podle prodávajícím akceptované objednávky (uzavřené smlouvy). Při tvoření objednávky jsou tyto položky uvedeny také sumární (součet ceny zboží a přepravy). Cena zboží na portálu je uvedena s DPH, pokud není uvedeno, že jde o cenu bez DPH. DPH je při dodání zboží a služeb uplatňována v souladu s právními předpisy.

 

3.2. V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny, náklady na přepravu zboží, náklady dobírky, náklady doručování zakoupeného zboží podle bodu 4. VOP, náklady na použití elektronických prostředků na komunikaci. Tyto poplatky a náklady je povinen zaplatit kupující, pokud dále není uvedeno jinak. Při platbě ze zahraničí je kupující jako příkazce platby povinen nést poplatky své banky a ostatní poplatky, zejména korespondenčních bank a banky příjemce.

 

3.3. Cena se může změnit z důvodů zcela zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží zjištěné v systému prodávajícího nebo zveřejněné na nákupním portálu u zboží. Kupující i prodávající je oprávněn zrušit objednávku resp. odstoupit od kupní smlouvy (do okamžiku převzetí zboží) pokud je kupujícímu oznámena změna kupní ceny některé položky v důsledku zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží.

 

3.4. Způsob zaplacení kupní ceny, nákladů na dopravu zboží (způsob placení volí kupující v procesu objednávání zboží na nákupním portálu a je uveden v objednávce s vyčíslením nákladů):

• hotovostně při převzetí zboží (dobírka) - kupní cena a náklady dobírky i přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku v procesu objednávání zboží,

• hotovostně vkladem na účet prodávajícího - kupní cena a náklady na dopravu zboží jsou uvedeny v nákupním košíku při objednávání zboží,

• bezhotovostně úhradou na účet prodávajícího v momentě vytváření objednávky nebo po akceptaci objednávky - kupní cena a náklady na přepravu zboží jsou uvedeny v nákupním košíku při objednávání zboží.

Při placení je jako variabilní symbol nutné uvést číslo objednávky kupujícího. Kupujícím nesprávně uvedený variabilní symbol při platbě má za následek nesprávné zúčtování kupní ceny a kupující nese všechna rizika s tím spojená a kupující je v prodlení s plněním povinnosti zaplatit.

 

3.5. Splatnost kupní ceny:

a) při zvolení bezhotovostní platby nebo hotovostní platbě vkladem na účet prodávajícího: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 2 dnů ode dne uzavření smlouvy a před převzetím zboží způsobem dle čl. 3. VOP; kupující je oprávněn zaplatit už při vystavení a odeslání objednávky prodávajícímu s tím, že platba je vnímána jako zálohu na kupní cenu a nákladů na dopravu zboží, avšak kupujícímu se doporučuje, aby platil až po akceptaci objednávky prodávajícím (uzavření smlouvy),

b) při hotovostní úhradě při doručení zboží na dobírku: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a náklady na dopravu nejpozději při doručení zboží kupujícímu.

 

Cena za dobírku:

• Objednávka do 1300 CZK (45 €) - cena za dobírku 30 CZK (1 €)

• Objednávka nad 1300 CZK (45 €) - dobírka ZDARMA

Cena při platbě předem (platební kartou, převodem na účet):

• ZDARMA

 

3.6. Poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny a nákladů dopravy kupujícím se řídí smlouvou mezi kupujícím a bankou kupujícího. Kupující je upozorňován, že informace o nákladech přepravy zboží jsou jednoznačně uvedeny v procesu objednávání zboží a závisí na výběru dopravce / doručovací služby / způsobu doručení. Náklady na použití elektronických prostředků komunikace se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

 

3.7. Prodávající vystaví a doručí fakturu kupujícímu v souladu s platnými zákony SR. Kupující zasláním objednávky souhlasí s tím, aby faktura byla poslána spolu se zbožím, nebo zpřístupněna kupujícímu elektronicky. Faktura je posílána spolu se zbožím a faktura je současně i dodacím listem a záručním listem, není-li doručováno zvláštní záruční list.

 

3.8. Při odstoupení od uzavřené smlouvy se postupuje v souladu s právními předpisy a VOP. Pokud byla kupní cena zaplacena před uzavřením smlouvy a smlouva není uzavřena ani do 15 dnů od doručení objednávky kupujícího, kupní cena bude vrácena kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení objednávky kupujícího nebo do 14 dnů ode dne od odmítnutí objednávky nebo odvolání objednávky, a to podle toho, který z těchto skutečností nastane dříve. Vrácení kupní ceny se provádí na ten účet, ze kterého byla platba přijata, resp. jiným způsobem na základě dohody stran. Před vrácením zaplacené ceny je v případě pochybností prodávající oprávněn od kupujícího požadovat prokázání skutečnosti, že je majitelem účtu a / nebo oprávněnosti přijetí pařez. prostředků. Pokud je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zboží bylo již doručováno kupujícímu, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu po vrácení zboží prodávajícímu.

 

4. Dodání zboží, dodací podmínky a náklady na dodání zboží

 

4.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva postupem podle těchto VOP. Prodávající dodá zboží kupujícímu na adresu jím uvedenou při vystavení objednávky (výlučně na území zemí v Evropské unii) a výhradně osobě, jež je uvedena jako kupující. Dodání nebo vydání zboží jiné osobě než kupujícímu není možné bez zvláštního předem daného písemného souhlasu prodávajícího a prodávajícím požadovaných dokumentů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kupující uvedl správně své identifikační údaje při objednávání zboží a údaje pro dodání zboží. Dodání zboží mimo území EU nebo jiné osobě bez oprávnění k přijetí zboží není možné. Doručovatel zboží je oprávněn u přebírající osoby všemi vhodnými prostředky provést zjištění a ověření zda tato osoba je kupujícím a zda je oprávněná převzít zboží. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně.

 


Cena prepravných služieb Česko a Slovensko - spôsob doručenia kuriér 
  • Objednávka do 1300 CZK ( 45€) - cena za dopravu od 165 CZK (6€)
  • Objednávka nad 1300 CZK ( 45€) - doprava ZADARMO
Cena prepravných služieb Česko a Slovensko - spôsob doručenia Zasielkovna
  • Objednávka do 1300 CZK ( 45€) - cena za dopravu od 80 CZK (6€)
  • Objednávka nad 1300 CZK ( 45€) - doprava ZADARMO

 

Cena přepravních služeb v zemích EU

• Doručení do ostatních zemí EU - cena za dopravu 20,00 € (pouze balíky do 15kg) *

* We ship only inside EU - shipping is 20 € per order (maximum weight 15kg)

 

4.2. Vydání zboží kupujícímu je možné pouze pokud je zaplacená kupní cena a cena přepravy za dodávané zboží. V opačném případě je prodávající resp. dopravce / doručovatel oprávněn nevydat zboží a prodávající není v prodlení s dodáním zboží. Kupující je povinen od přepravce / doručovatele řádně převzít zboží v rozsahu prodávajícím akceptované objednávky. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až po zaplacení kupní ceny zboží, ceny přepravy a následném převzetí zboží.

 

4.3. Způsob dodání zboží volí kupující na nákupním portále, a to v procesu objednávání zboží z prodávajícím nabízených možností. V zásadě je možné dodání zboží spediční společností nebo prostřednictvím poštovního podniku a cena přepravy je uvedena v objednávce.

 

4.4. V některých případech je prodávající oprávněn pozměnit kupujícím vybraný způsob přepravy zboží na jiný nabízený způsob přepravy před akceptací objednávky. V tomto případě bude kupující o této skutečnosti písemně informován, bude mu navržena změna objednávky, podmínek smlouvy podle čl. 2 VOP a bude informován o změně nákladů na dopravu. Změna nákladů dopravy v důsledku změny způsobu přepravy nebude v neprospěch kupujícího.

 

4.5. Kupující je upozorněn, že prodávající je oprávněn dodat zboží i několika samostatnými dodávkami s tím, že i pro takové samostatné dodání zboží platí cena přepravy jako při akceptaci objednávky (tj více přeprav je účtovaných jen za cenu jedné přepravy).

 

4.6. Prodávající, přepravní společnost nebo zásilková služba je oprávněna avizovat dodávku zboží kupujícímu e-mailem, sms zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. Telefonicky). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl tyto údaje kupujícího přepravní / spediční společnosti nebo doručovateli. Kupující je povinen být k zastižení na jím uvedené adrese v době oznámeného dodání zboží.

 

4.7. Při převzetí zboží je kupující povinen bez vyzvání prokázat dopravci svou totožnost prostřednictvím platných dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Z těchto dokladů musí být zřejmá totožnost kupujícího a oprávnění k převzetí zboží. V opačném případě nemusí být zboží předáno ze strany prodávajícího / přepravce.

 

4.8. Pokud kupující neoprávněně odmítne převzít zboží nebo jej opakovaně neoprávněně nepřevezme, je prodávající oprávněn si vůči němu uplatnit všechny náklady, které mu v této souvislosti vznikly.

 

4.9. Prodávající je oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu objednávky, při které kupující již neplatí cenu přepravy zboží. Skutečnost placení nebo neplacení ceny přepravy kupujícím se zobrazí v objednávce na stránce www.cechsport.cz Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvedení změny v těchto VOP měnit a upravovat hodnotu objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu přepravy. Na uzavřené smlouvy tato změna nemá vliv.

 

4.10. Při převzetí zboží je kupující povinen odkontrolovat neporušenost obalu a kompletnost dodávky, zejména počet transportních balení (balíků / zásilek). V případě jakýchkoliv zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je kupující povinen tyto neprodleně, nejpozději do 12 hodin oznámit dopravci i prodávajícímu. Kupující je povinen na přepravním dokladu vyznačit všechny zjevné poškození zásilky a porušenost obalu. Pokud je transportní balení opatřeno originální páskou Cechsport, která je poškozena nebo je zjištěno jiné narušení obalu balení či zásilky o neoprávněném otevření zásilky, je kupující povinen zásilku od přepravce / doručovatele nepřevzít. Podpisem předávacího protokolu kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušena. Pokud kupující nevznese námitky k nedoručení zboží a nedoručení dokladů dodávaných se zbožím ve lhůtě 12 hodin od dodání zboží, na základě potvrzených dodacích a přepravních listů se předpokládá, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně, pokud se důkazní neprokáže opak.

4.11. Poškození zboží oznámí kupující prodávajícímu formou e-mailu nebo jiným vhodným způsobem. Na dodatečné nahlášení mechanických poškození zjistitelných při převzetí zboží není možné brát zřetel a tyto nebudou uznány.

 

4.12. Prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodání zboží, jakož i v případech vyšší moci nebo důvodech, za které prodávající nebo dopravce / doručovatel neodpovídá. V tomto případě prodávající nabídne nebo poskytne spotřebiteli náhradní plnění a postupuje podle VOP a právních předpisů.

 

4.13. Osobní odběr zboží není možný

 

5. Záruka, reklamační podmínky a reklamační řád

 

5.1. Ustanovení tohoto bodu se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel a nebo osoby, nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob; odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními §422 a násl. Obchodního zákoníku. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy SlovenskéjS republiky, zejména zákonem č. 250/2007 CFU v platném znění, občanským zákoníkem SR a platnými právními předpisy.

 

5.2. U všech zboží kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy Slovenskéj republiky standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy SR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady zboží podle § 623 a 623 občanského zákoníku.

 

5.3. Trvání záruční doby vyplývá z právních předpisů Slovenskéj republiky. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

 

5.4. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklá: v souvislosti s běžným opotřebením, jednáním kupujícího nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím, neodborným, nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebením, použitím zboží v rozporu s jeho návodem nebo účelem použití nebo nedodržením pravidel používání, údržby nebo skladování, při živelných katastrofách, neodbornou nebo nesprávnou montáží či instalací nebo uskladněním, v důsledku neprovedení pravidelné údržby a servisních prohlídek (pokud jsou určeny podle uživatelského manuálu) pro zboží kategorie lyže, kolečkové brusle, kola a fitness zařízení.

 

5.5. Kupujícímu zaniká záruka iv případě, že je odstraněna plomba z zboží nebo bude-li proveden zásah do zboží.

 

5.6. Kupující může uplatnit reklamaci: předložením zboží a dokladu o koupi, odesláním zboží spolu s dalšími požadovanými dokumenty (zejména doklad o koupi) reklamační oddělení MJH, s.r.o. na adresu K.Šmidkeho 1445/2, 96001 Zvolen, Slovenská republika

 

5.7. K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a podrobně uvede popis vady a způsob jakým se vada navenek projevuje. Zboží má být doručeno v čistém stavu a s příslušenstvím dodávaným se zbožím.

 

5.8. Prodávající při uplatnění reklamace vydá spotřebiteli potvrzení. Posouzení reklamace bez předložení zboží nebo bez předložení kopie dokladu o koupi není možné.

 

5.9. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy Slovenskéj republiky, zejména zákonem č. 250/2007 CFU v platném znění, občanským zákoníkem SR a platnými právními předpisy. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

5.10. Prodávající vydá doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace bude doručen kupujícímu v souladu s právními předpisy. Při ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy prodávajícího je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů si převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vyřízena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží) nebo zamítnutím reklamace. Stížnosti a podněty spotřebitelů je možné adresovat na adresu sídla prodávajícího.

 

5.11. Pokud si kupující nepřevezme věc ani do 30 dnů po vyřízení reklamace nebo do 30 dnů ode dne opakovaného doručování zboží kupujícímu nebo si jej nepřevezme ve stejné lhůtě od odeslání výzvy prodávajícího po ukončení reklamačního řízení na kontaktní adresu poskytnutou kupujícím, prodávající je v souladu s právními předpisy oprávněn požadovat od kupujícího plnění ve výši 0,20 € za každý den uskladnění.

 

6. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

 

6.1. Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy / uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Pokud se výrobky dodávají odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy kupující spotřebitel nebo jím určená osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, které bylo dodáno jako poslední. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel informujte prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou) na adrese MJH, s.r.o., K.Šmidkeho 1445/2 Zvolen, Slovenská republika. K tomuto účelu může kupující spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který byl kupujícímu zaslán nebo který je zpřístupněn na webem sídle / nákupním portálu prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující spotřebitel zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Bližší podmínky jsou upraveny v zákoně č. 102/2014 CFU Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli všechny platby, které je prodávající povinen vrátit podle právních předpisů. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující spotřebitel zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí. Platby prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení kupujícího spotřebitele o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký byl použit při původní platbě kupujícím spotřebitelem (nebude-li výslovně dohodnuto jinak, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků). Platba za zakoupené zboží bude uhrazena kupujícímu spotřebiteli až po doručení vraceného zboží zpět na adresu sídla prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Zboží musí být doručeno zpět na adresu MJH, s.r.o., K.Šmidkeho 1445/2, 96001 Zvolen, Slovenská republika nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže bude zboží odeslán zpět před uplynutím 14-denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel, při smlouvě na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Kupující spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je potřebný k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech podle § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 CFU a ztrácí právo odstoupit od smlouvy pokud je zboží poškozeno, zničeno, používaný nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

 

Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužívané, bez známek opotřebení a v původním obalu. Prodávající vrácené zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží vráceno kupujícímu nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v souladu s VOP a právními předpisy. Na základě této dohody se kupní cena vrátí bankovním převodem na původní účet kupujícího spotřebitele, pokud se strany nedohodnou jinak. Zboží posláno na dobírku nepřebíráme.

 

6.2. V případě vrácení poškozeného, ​​používaného nebo opotřebovaného zboží nebo zboží bez doprovodných dokladů a příslušenství je prodávající oprávněn uplatnit proti kupujícímu náhradu škody, resp. jiné zákonné nároky, které je oprávněn započíst si oproti pohledávce na vrácení kupní ceny (s výjimkou zboží vráceného z důvodů prokázaných záručních vad).

 

6.3. Na základě dohody prodávajícího a kupujícího av souladu s těmito VOP není kupující oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy v kterémkoliv z následujících případů: a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen. b) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.

 

6.4. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit si u kupujícího náhradu škody, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů.

 

7. Ochrana osobních údajů

 

Společnost MJH s.r.o., K.Šmidkeho 1445/2 14, 96001 Zvolen IČO: 31 723 420 jako prodávající zpracovává osobní údaje, které kupující na portálu www.cechsport.cz zadal nebo poskytl při vzájemné komunikaci. Prodávající je provozovatelem informačního systému osobních údajů dle zákona č.122 / 2013 CFU o ochraně osobních údajů (dále "ZoOOÚ"). Kupující poskytuje prodávajícímu osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně datum nebo rok narození. Účelem zpracování osobních údajů je:

• identifikace kupujícího jako smluvního partnera pro plnění smlouvy realizované přes nákupní portál, správně doručování písemností a zboží, j realizaci a zavedení předsmluvních vztahů,

• identifikace kupujícího pro účel uskutečnění vyvolaných jednání o změně nebo ukončení smlouvy,

• plnění povinností stanovených zákonem a obecně závaznými právními předpisy SR, zejména podle zákona o DPH.

Právním základem zpracování osobních údajů je ZoOOÚ, jiný obecně závazný právní předpis a / nebo souhlas kupujícího podle ZoOOÚ. Tyto údaje a souhlas poskytuje kupující dobrovolně. Bez poskytnutí těchto údajů není možné provést nákup, doručit zboží a nelze vystavit ani doručit doklad o nákupu. Kupující poskytuje souhlas a prodávající informuje kupujícího, že poskytnuté osobní údaje mohou být:

• poskytnuty třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem přípravy, plnění a kontroly smlouvy, plnění práv a povinností,

• zpřístupněny příjemcům, kteří se podílejí na přípravě, realizaci nákupní objednávky, na přípravě a realizaci informačních zpráv na základě souhlasu poskytnutého kupujícím,.

• v nezbytném rozsahu zveřejněny na našich provozech, informačním letáku a / nebo na portálu výlučně, pokud kupující bude výherce v soutěži / akci.

Kupující uděluje souhlas i ke zpracování poskytnutých údajů, které nemají povahu osobních údajů.

 

Poučení:

Jak dotyčná osoba má kupující práva zejména podle § 28 a jiné ZoOOÚ. Na základě písemné žádosti doručené na adresu prodávajícího má kupující právo zejména vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o kupujícím zpracovávané a nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů kupujícího, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez souhlasu kupujícího, a žádat jejich likvidaci. Pokud prodávající má povinnost poskytnout a / nebo doručit kupujícímu povinné informace a tato povinnost není splněna formou zveřejnění ve VOP, registrací vyjadřujete souhlas, aby se kupujícímu tyto informace poskytly formou e-mailové nebo sms zprávy na poskytnutý kontaktní údaj, resp. jiným vhodným způsobem.

 

8. Závěrečná ustanovení

 

8.1. Prodávající je oprávněn uschovat a archivovat vzájemnou dokumentaci a smlouvu v elektronické podobě spolu s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami po dobu 5 let. Archivovaná smlouva není dostupná kupujícímu. Na uzavření smlouvy je nabízen slovenský jazyk. Kupující je oprávněn podstatné náležitosti smlouvy v elektronické podobě reprodukovat v souladu s právními předpisy. Smlouva se uzavírá na dobu do vypořádání závazků stran ze smlouvy, resp. na dobu do okamžiku jejího zrušení postupem podle Smlouvy, VOP a právních předpisů. Minimální délka trvání závazků kupujícího spotřebitele ze smlouvy je určena právními předpisy SR, VOP a smlouvou.

 

8.2. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných kupujícímu platí, že pokud prodávající neobdrží chybovou hlášku o nemožnosti doručení zprávy (e-mailu nebo sms zpráva) na poskytnutou e-mailovou adresu, popř. telef. číslo kupujícího (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo sms zpráva) za doručenou na další den od jejího odeslání, pokud kogentní právní předpisy nestanoví jinak. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných prodávajícímu (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí prodávající nepotvrdí kupujícímu zpětnou e-mailovou zprávou. Zásilka se považuje za doručenou iv případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo také v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v délce podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čem musí odesílatel prokázat nepoškozené důkaz. Oznámení doručovány prostřednictvím doručovatele - kurýrní služby (zejména DHL, IN TIME, UPS) budou považovány za doručené momentem převzetí stranou. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se bude považovat za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele - kurýrní služby. Je výlučným oprávněním prodávajícího rozhodnout jakou formou a ve kterých případech touto formou bude komunikovat s kupujícím (sms nebo e-mail nebo jiný vhodný způsob).

 

8.3. Pokud se prokáže, že některé z ustanovení VOP a / nebo smlouvy je neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy / VOP. V takovém případě se strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým tak, aby byl zachován účel, sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření této smlouvy.

 

8.4. Nad činností prodávajícího je oprávněn provádět dohled Inspektorát Slovenskéj obchodní inspekce se sídlem v Banské Bystrici pro Bystrický kraj, Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica

8.5. Rozhodným hmotným a procesním právem (Governing law) je právo Slovenskéj republiky. Všechny spory, které vzniknou z VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů z dodávek zboží budou rozhodovat výlučně soudy v Slovenskej republice podle práva SR.

 

8.6. VOP jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího a je možné do nich nahlédnout i v sídle prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení jejich rušit, měnit, upravovat nebo nahrazovat novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují VOP platné v době uzavření kupní smlouvy. Provedením registrace, jakož i zasláním objednávky a odkliknutím souhlasu se zněním VOP na www.cechsport.cz při ukončení procesu objednávání kupující potvrzuje, že mu byly poskytnuty informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 CFU, že se seznámil a souhlasí s VOP, reklamačním řádem (čl. 5), považujíce je za součást smluvního vztahu.

 

VOP v tomto znění jsou zveřejněny a platné od 01.01.2015 a použijí se na objednávky doručovány přes nákupní portál po tomto datu.

Bankovní účet
účet v CZ měně Česka republika
Číslo účtu: 2901362542/2010
IBAN: SK7583300000002901362542
BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX

účet v Euro měně Slovenská republika
Číslo účtu: 2501362543/8330
IBAN: SK6683300000002501362543
BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX
Ochrana osobních údajů
Tímto Vás chceme ujistit, že jsme přijali všechna nezbytná opatření k zachování ochrany a bezpečnosti údajov, ktoré nám poskytujete
Prodávající MJH, s.r.o. , Šmidkeho 2, 96001 Zvolen IČ: 46475 532 je provozovateľom podle zákona č.122 / 2013 CFU o ochraně osobních údajů (dále "ZoOOÚ"). Jako provozovatel získává, zpracovává a uchovává osobní údaje, které na portálu www.cechsport.cz poskytl a zadal kupující, nebo osoba registrující se pro nákup (dále v tomto bodě společně "kupující").
Kupující poskytuje prodávajícímu osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, ulice, číslo, psč, obec, e-mail, telefon, případně číslo věrnostní karty a jiné údaje ve formuláři prodávajícího.
Účelem zpracování osobních údajů v tomto případě je prodej zboží přes internet, včetně jeho doručení kupujícímu, identifikace smluvního partnera a plnění realizovaných přes web shop prodávajícího.
Právním základem zpracování osobních údajů je ZoOOÚ, jiný obecně závazný právní předpis, jinak souhlas kupujícího podle ZoOOÚ. Tyto osobní údaje a souhlas poskytuje kupující v každém z uvedených případů dobrovolně a má možnost se rozhodnout o zpracování osobních údajů. Bez poskytnutí těchto údajů není možné provést nákup, doručit zboží
Před získáváním osobních údajů se kupujícímu poskytuje informace o tom, že osobní údaje jsou:
získávány a spracuvávané pověřeným zprostředkovatelům podle ZoOOÚ - třetími osobami:
Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46489592
Zásielkovňa s. r. o.,  Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999
Seznam zprostředkovatelem je aktualizován na stránce www.cechsport.cz
- poskytovány třetím stranám a osobám v nezbytném rozsahu za účelem přípravy, plnění, evidence a kontroly objednávky, zejména přepravním společnostem a IT poskytovatelem řešení;
- zpřístupněny příjemcům a osobám, které se podílejí na přípravě, realizaci objednávky, technických prostředků a podmínek pro provoz Web shopu a evidenci plnění, např. poskytovatel IT služby.

Projevením souhlasu s obchodními podmínkami kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů po dobu nezbytnou pro přípravu, realizaci a evidenci smluvních plnění v souvislosti s Web Shopem a uplatnění práv ze smlouvy. V případě zpracování osobních údajů na základě Zákona nebo jiného obecně závazného právního předpisu, osobní údaje budou zpracovávány po dobu určenou těmito předpisy a určením provozovatele. Uvedené platí zejména pro případ pokud poskytované osobní údaje nejsou v některém případě spracuvávané na základě uvedených zákonů. Kupující uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely, včetně přenosu, poskytnutí, zpřístupnění poskytovaných osobních údajů, zejména v rámci EU a uděluje souhlas i ke zpracování poskytnutých údajů, které nemají povahu osobních údajov.Osobné údaje, které kupující poskytuje prostřednictvím formuláře musí být pravdivé av případě jejich změny je kupující povinen o jejich změně neprodleně informovat prodávajícího, resp. provozovatele.

Poučení:
Dotčená osoba - kupující má práva zejména podle § 28 ZoOOÚ. Kupující má možnost rozhodnout o zpracování získávaných osobních údajů. Na základě písemné žádosti doručené na adresu MJH, s.r.o. má kupující právo zejména vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o kupujícím zpracovávané, žádat opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, jakož i nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez souhlasu kupujícího a žádat jejich likvidaci. Další práva kupujícího - dotčené osoby jsou uvedeny v § 28 ZoOOÚ. Pokud prodávající má povinnost poskytnout a / nebo doručit kupujícímu povinné informace a tato povinnost není splněna formou zveřejnění ve VOP, registrací / objednávkou kupující vyjadřuje souhlas, aby se mu tyto informace poskytly formou e-mailové nebo sms zprávy na poskytnutý kontaktní údaj, resp. jiným vhodným způsobem.